سازگاری در کار تیمی

گروه: تیم و کار تیمی

بدون داشتن بازیکن خوب ، هرگز نمی توان تیمی عالی راه اندازی کرد.

سازگاری اصل اول در کار تیمی

یکی از اصول کار تیمی ، سازگاری می باشد. اگر خودتان را بخاطر تیم تغییرندهید ، تیم ممکن است باعث تغییر شما شود.

نداشتن انعطاف یکی از بدترین نقاط ضعف است. کار تیمی و عدم انعطاف پذیری شخصی هرگز با هم جور نیستند. برای کار تیمی باید انعطاف پذیری داشت. در تیم هرکس وظیفه ای دارد ولی هدف نهایی یکی است و آن موفقیت تیم است.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل سازگاری در کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

سازگاری در کار تیمی

مطالب مرتبط

سازگاری در کار تیمی
بها دادن به تیم و اعضای تیم
خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی
نظم و ترتیب در تیم و کار تیمی
آمادگی تیم و اعضای تیم
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی