هدفمندی در تیم و کار تیمی

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به هدفمندی در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل هدفمندی در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

شور و اشتیاق در تیم و کار تیمی
پیگیری و تسلیم نشدن تیم و اعضای تیمی
همفکری در کار تیمی
اعتماد داشتن در تیم و کار تیمی
نظم و ترتیب در تیم و کار تیمی
دوره ویژه محصولات آموزشی آموزش کامپیوتر