ازخودگذشتگی در تیم و کار تیمی

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به ازخودگذشتگی در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل ازخودگذشتگی در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

هدفمندی در تیم و کار تیمی
خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی
آگاهی از ماموریت و هدف تیم
اعتماد داشتن در تیم و کار تیمی
راه حل گرایی در تیم و کار تیمی
دوره ویژه محصولات آموزشی آموزش کامپیوتر