تخفیف ویژه آموزش طراحی سایت حرفه ای

تگ ها در HTML

تگ b :

از تگ b برای توپر کردن متن استفاده می شود. در تگ b می توانید متنی را قرار دهید. با استفاده از css می توانید می توانید تگ b را از دیگر مطالب متمایز کنید. مثلا رنگ متن تگ b را تغییر دهید یا کارهای دیگر.

در مثال زیر نحوه استفاده از تگ b را خواهید دید. این مثال را در یک فایل html قرار دهید و تست نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This text is normal.</p> <p><b>This text is bold.</b></p> </body> </html>

تگ strong :

از تگ strongبرای نشان دادن متن های مهم استفاده می شود. تگ strong متن را توپر می کند.شبیه دستور b میباشد.

در مثال زیر نحوه استفاده از تگ strong را خواهید دید. این مثال را در یک فایل html قرار دهید و تست نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This text is normal.</p> <p><strong>This text is strong.</strong></p> </body> </html>

تگ i :

از تگ i برای ایتالیک یا کج کردن متن استفاده می شود.

در مثال زیر نحوه استفاده از تگ i را خواهید دید. این مثال را در یک فایل html قرار دهید و تست نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This text is normal.</p> <p><i>This text is italic.</i></p> </body> </html>

تگ em :

از تگ em برای تاکید استفاده می شود و مانند تگ i متن را ایتالیک می کند.

در مثال زیر نحوه استفاده از تگ em را خواهید دید. این مثال را در یک فایل html قرار دهید و تست نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This text is normal.</p> <p><em>This text is emphasized.</em></p> </body> </html>

تگ mark :

از تگ mark برای مارک کردن یا هایلایت کردن یک متن استفاده می شود.

در مثال زیر نحوه استفاده از تگ mark را خواهید دید. این مثال را در یک فایل html قرار دهید و تست نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2> </body> </html>

تگ del :

از تگ del برای خط کشیدن روی متن استفاده می شود مثلا در فروشگاه اینترنتی قیمت روی آن با تگ del خط می کشم و قیمت جدید را اعلام می کنیم.

در مثال زیر نحوه استفاده از تگ del را خواهید دید. این مثال را در یک فایل html قرار دهید و تست نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>The del element represents deleted (removed) text.</p> <p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p> </body> </html>

تگ ins :

از تگ ins برای اضافه کردن یک متن استفاده می شود و زیر متن خط می کشد.

در مثال زیر نحوه استفاده از تگ ins را خواهید دید. این مثال را در یک فایل html قرار دهید و تست نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>The ins element represent inserted (added) text.</p> <p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p> </body> </html>

تگ sub :

متنی که بین تگ sub قرار گیرد پایین تر از متن اصلی نمایش داده می شود.

در مثال زیر نحوه استفاده از تگ sub را خواهید دید. این مثال را در یک فایل html قرار دهید و تست نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p> </body> </html>

تگ hr :

از تگ hr برای کشیدن خط استفاده می شود. مثلا می خواهیم با کشیدن یک خط دو مطلب را از هم جدا کنیم.

تگ hr دارای تگ بسته نمی باشد. می توانیم با استفاده از css به خط استایل دهیم.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf8"> <title>sh711.com</title> </head> <body> <ul> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ul> <hr> <p>test tag hr</p> </body> </html>

تگ br :

تگ br یکی از تگهای پرکاربرد میباشد. از تگ br برای قرار دادن یک خط خالی استفاده میشود.

با تگ br می توانیم بین دو خط فاصله بیندازیم.

مثلا وقتی یک عکس در صفحه وب خود قرار داده ایم و می خواهیم با متن پایینی فاصله ای بیندازیم می توانیم از تگ br یا استایل استفاده کنیم.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf8"> <title>sh711.com</title> </head> <body> <p>khat 1</p> <br><br><br> <p>test tag br</p> </body> </html>

تگ sup :

متنی که بین تگ sup قرار گیرد بالاتر از متن اصلی نمایش داده می شود.

مثال زیر را در فایل html قرار داده و اجرا کنید تا نتیجه را ببینید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>شیرازلرن</title>
</head>
<body>

<p>tag b : <b>sh711.com</b></p>
<p>tag strong : <strong>sh711.com</strong></p>
<p>tag i : <i>sh711.com</i></p>
<p>best em : <em>sh711.com</em></p>
<p>best del : <del>sh711.com</del></p>
<p>best ins : <ins>sh711.com</ins></p>
<p>best sub : <sub>sh711.com</sub></p>
<p>best sup : <sup>sh711.com</sup></p>

</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر