دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

کار با selector ها در جی کوئری

برای تغییر روی صفحات html یا عناصر html , css باید ابتدا آنها را انتخاب نمود.

سلکتورها (selector ) ها در جی کوئری برای انتخاب عناصر بکار می رود.

با selector ها ابتدا یک یا چند عنصر را انتخاب می کنیم و سپس با دستورات جی کوئری ، کاری را انجام می دهیم.

در زیر چندین مثال خواهیم آورد :

با زدن دکمه عنصری که id آن برابر test باشد مخفی می شود.

$(document).ready(function(){ $("button").click(function(){ $("#test").hide(); }); });

با زدن دکمه تمامی عناصر صفحه وب مخفی می شوند.

$(document).ready(function(){ $("button").click(function(){ $("*").hide(); }); });

با زدن دکمه تمامی پاراگراف هایی که دارای کلاس intro باشند مخفی می شوند.

$(document).ready(function(){<br> $("button").click(function(){<br> $("p.intro").hide();<br> });<br> });<br>

با زدن دکمه تمامی عناصری که دارای ویژگی href باشند مخفی می شوند.

$(document).ready(function(){<br> $("button").click(function(){<br> $("[href]").hide();<br> });<br> });<br>

یک مثال کامل از استفاده از سلکتورها در جی کوئری :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="jquery.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){ $("button").click(function(){ $("#test").hide(); }); });
</script>
</head>
<body>
<div id="test">
<h2 class="sh711">h222 sh711.com</h2>
<p class="sh711">paragraph hide.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
</div>
<button>Click Hide</button>
</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر