تخفیف ویژه - مدت محدود محصولات آموزشی

دستور hide , show در جی کوئری

در ای بخش از آموزش جی کوئری به دستورات hide و show می پردازیم.

دستور hide در جی کوئری (jquery) :

دستور hide در جی کوئری برای مخفی کردن یک عنصر در صفحه وب استفاده می شود. این دستور برای مخفی کردن یک عنصر که در صفحه وب لازم ندارید استفاده می شود.

اگر بتوانید از دستورات جی کوئری درست استفاده کنید مطمئنا می توانید قالب سایت زیبایی طراحی نمایید.

دستور hide می تواند بدون ورودی استفاده شود. مانند :

$("button").click(function(){ $("p").hide(); });

speed در دستور hide :

می توانیم برای مخفی شدن عنصر زمانی را مشخص نماییم. این زمان می تواند بر اساس میلی ثانیه باشد.

مثال زیر را ببینید.

$(document).ready(function(){ $("button").click(function(){ $("p").hide(1000); }); });

مقدار slow به معنی آهسته می باشد و عنصر آهسته مخفی می شود.

مقدار fast به معنی تند می باشد و عنصر به سرعت نمایان می شود.

$(document).ready(function(){ $("#hide").click(function(){ $("p").hide("slow"); }); $("#show").click(function(){ $("p").show("fast"); }); });

دستور show در جی کوئری :

از این دستور به منظور نمایان شدن یک عنصر مخفی استفاده می شود. در پایین یک مثال کامل اورده شده است.

این دستور بیشتر با دستور hide بکار می رود و می تواند مکمل خوبی برای دستور hide باشد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#hide").click(function(){
$("p").hide("slow");
});
$("#show").click(function(){
$("p").show("fast");
});
});
</script>
</head>
<body>
<p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
<button id="hide">Hide</button>
<button id="show">Show</button>
</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر